Đây là nội dung đáng chú tâm được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy chế về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, đề cập chi tiết đến 08 đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế (Điều 11).

điều 11. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế

1. công ty, doanh nghiệp kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ ngân sách thì tiếp tục sử dụng HĐ ĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

2. công ty, công ty kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày 01/01/2018 thực hiện thay đổi để ứng dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ ngày 01/07/2018;

3. đơn vị kinh doanh có mã số thuế đang ứng dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty thực thi luân chuyển để vận dụng hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

4. Các công ty vi phạm về quản lý, vận dụng hóa đơn; công ty có không may cao về việc chấp hành pháp lý thuế áp dụng hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế;

5. công ty mới khai trương nếu không vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế trong thời kì 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng công ty chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan phê chuẩn T-Van;

6. doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng không thuận lợi, đặc biệt khó khăn nếu không vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty thì được cơ thuế quan hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế;

7. Hộ kinh doanh theo hành hình của Bộ ngân sách.

http://www.cell-relay.com/category/c...a-don-dien-tu/
Giao Bộ ngân sách hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với kỳ vĩ, ngành nghề, địa bàn.

8. Cơ thuế quan thực hiện dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế cho các đơn vị chẳng hề là công ty, hộ tổ ấm và cá nhân không kinh dinh nhưng có nảy sinh hành động bán hàng hóa, dịch vụ cần thiết hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp người có nhu cầu ứng dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì chẳng hề đến cơ thuế quan mà sẽ gửi yêu cầu tới cơ quan thuế để được cấp hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan qua Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế. Cán bộ thuế (được cấp quyền) thực hiện lập hóa đơn điện tử viettel trên mạng lưới. Người có nhu cầu vận dụng hóa đơn điện tử viettel lẻ thực thi nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettel. Cán bộ thuế (được cấp quyền) truyền hóa đơn điện tử viettel có chữ ký số của cơ quan thuế chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.

Người có nhu cầu ứng dụng hóa đơn lẻ chưa có chữ ký số thì tới cơ quan thuế để được dẫn dắt làm giấy tờ điện tử trên máy vi tính ở cơ quan thuế để được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế. Người có nhu cầu vận dụng hóa đơn lẻ thực hiện nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế.

Theo Dự thảo này, Bộ tài chính có phương pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hóa đơn in từ mạng lưới máy vi tính chuyển sang vận dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ ngày 01/7/2018.

Chi tiết: http://www.cell-relay.com/

Đối với trường hợp hóa đơn do doanh nghiệp đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được nối tiếp áp dụng trong năm 2018, năm 2019.

cùng với đó, Bộ tài chính thiết yếu phương pháp hỗ trợ công ty chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ năm 2019.

dự định Dự thảo Nghị này khởi đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

thêm đối tượng vận dụng hóa đơn điện tử viettel

tại Dự thảo, Bộ ngân quỹ cũng đề xuất, ngoài những công ty đã ứng dụng HĐĐT theo chỉ dẫn ở Thông tư số 32/2011/TT-BTC (tổ chức, cá nhân chọn lọc ứng dụng hóa đơn điện tử viettel khi thương mại hàng hóa, cung ứng dịch vụ; công ty phục vụ cách thức hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, bình phục thông điệp cay nghiệt liệu của hóa đơn điện tử viettel giữa người bán hàng và người mua hàng; cơ quan quản lý thuế các cấp và các đơn vị, cá nhân có liên can tới việc khởi tạo, phát hành và áp dụng hóa đơn điện tử viettel), còn mở mang thêm đối tượng sử dụng.

cụ thể, áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức kinh dinh đang thực thi giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là công ty kinh tế có vận dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với chương trình kế toán, đảm bảo ác nghiệp liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào công dụng (hoặc cơ sở ác nghiệt liệu) kế toán ở thời khắc lập hoá đơn thì áp dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp trong hành động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

với doanh nghiệp, công ty kinh dinh có mã số thuế đang ứng dụng hóa đơn giấy in từ mạng lưới máy tính trước ngày 1/1/2018, nếu có đủ cảnh ngộ nêu trên thì ứng dụng HĐĐT của công ty từ ngày 1/1/2018 trong hành động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; công ty, tổ chức kinh doanh mới khai trương nếu đủ tình cảnh ứng dụng HĐĐT của công ty, không lựa chọn đến hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không chọn lựa ứng dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế, thì ứng dụng HĐĐT của công ty.
Nguồn: website