1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

>> xem thêm : thanh lap cong ty
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
– Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định).
– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
2. Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở chính:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
– Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
– Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn đầu tư:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

>>> xem thêm: thanh lap cong ty tai tphcm
– Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
– Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn đầu tư, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.
5. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:
Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
6. Hồ sơ đăng ký bán Doanh nghiệp tư nhân:
– Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân.
– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do Chủ doanh nghiệp tư nhân mới kê khai
– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của chủ doanh nghiệp tư nhân mới.
7. Các loại giấy tờ khác:

>> thanh lap cong ty tai quan go vap.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).